Close

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CẤP CAO ITODAY

Nhà báo Lương Hoàng Hưng             Ô. Nguyễn Tấn Huy                        ĐD Xuân Phước 

T.BT Tạp chí SHTT & ST                 Chánh VP LHKH DNVN               TGĐ Hãng phim Xuân Phước

 

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ITODAY

 

 Ô.Nguyễn Đức Nhiên      Nhà báo Kim Bình       Ô.Nguyễn Toàn Thắng       Ô.Nguyễn Duy Quang  

    T.GĐ ITODAY              Giám đốc sản xuất     Giám đốc Truyền thông        Giám đốc Công Nghệ